Lütfen Bekleyiniz...
Son Güncelleme Tarihi: 18.04.2022

Özel Dencer Denizli Cerrahi Hastane ve Sağlık Hizmetleri A.Ş (“Özel Denizli Cerrahi Hastanesi/Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz.  Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarımı süreçlerinde, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamak adına gerekli tedbirleri almaktayız. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile KVK Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz.

1. Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşlenme Amaçları
a. Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince Şirketimiz tarafından gerçekleştirilecek kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimini sağlamak ve bu hizmetlerin kalitesini artırabilmek, kamu otoritelerince öngörülen ve/veya istisna olarak sayılan faaliyetleri bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla elde edilmektedir.Bu doğrultuda kişisel verileriniz sizlere sağlanan hizmetin niteliğine bağlı olarak; her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, aşağıda yer verilen amaçlar ve Şirket’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için elde edilmekte ve işlenmektedir.
Aşağıda belirtilen kişisel verileriniz; KVK Kanunu,3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Şirketler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ile Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümlerinde düzenlenen hukuki sebepler kapsamında elde edilip, işlenmektedir.

b. İşlenen Kişisel Verileriniz
Yukarıda açıklanan çerçevede elde edilen kişisel verileriniz ve -kişisel sağlık verileriniz başta olmak üzere- özel nitelikli kişisel verilerinizi aşağıda sıralanmıştır.

 • Adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, Türk vatandaşı olmamanız halinde pasaport numaranız veya geçici TC kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyet bilginiz gibi kimlik verileriniz ve ibraz ettiğiniz TC Kimlik Kartı ya da Ehliyet fotokopiniz,
 • Şirketimiz tarafından size özgülenen hasta protokol numaranız,
 • Adresiniz, Telefon numaranız, Elektronik posta adresiniz gibi iletişim verileriniz,
 • Banka hesap numaranız, IBAN numaranız gibi finansal verileriniz,
 • Dosyanızda takip edilmesi amacıyla sunduğunuz laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, reçete bilgileriniz gibi tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen sağlık ve cinsel hayata ilişkin verileriniz ile biyometrik, kılık kıyafet verileriniz,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finanse edilen hizmetler kapsamında biyometrik verileriniz,
 • Kampanya, promosyon faaliyetleri kapsamında dernek/vakıf/sendika üyeliği verileriniz,
 • Hizmetlerimizi değerlendirmek amacı ile paylaştığınız yanıt ve yorumlarınız,
 • Şirketlerimizi ziyaretiniz sırasında alınan kapalı devre kamera sistemi görüntü kaydınız,
 • Şirketimiz ile iletişime geçtiğiniz takdirde tutulan sesli görüşme kayıtlarınız,
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz,
 • Ulaşım hizmetlerimiz sırasında elde edilen lokasyon verileriniz.
 • Web sitemiz kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri ve kendi rızanız ile ilettiğiniz tıbbi belgeler, anketler, form bilgileriniz ve konum verileriniz.

 

c. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı
Yukarıda sayılmış olan kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin, eczane, laboratuvar faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 • Yasal ve düzenleyici gerekliklerinin yerine getirilmesi,
 • Sağlık hizmetlerinizin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, müstehaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 • Sağlık hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması,
 • Çeviri ve tercümanlık hizmetlerinin sağlanması,
 • Çağrı Merkezi ve Dijital Kanallarımız aracılığı ile randevunuz hakkında sizi bilgilendirme,
 • Şirket tarafından Kimliğinizin teyit edilmesi,
 • Şirket tarafından kurum iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi,Şirket tarafından acil durum yönetimi süreçlerinin yerine getirilmesi,
 • Şirket tarafından sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapılması,
 • Şirket tarafından risk yönetimi ve kalite geliştirme ve değerlendirme süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Şirket tarafından, çalışanlarımıza eğitim verilmesi,
 • Teknik Servis ve Bilgi İşlem bölümleri tarafından suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi,
 • Şirket tarafından Şirketimiz ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi,
 • Şirket tarafından sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilebilmesi,
 • Şirket tarafından ulaşım hizmetlerinin kontrolünün sağlanması,
 • Şirket Yönetimi, Bilgi İşlem bölümleri tarafından Şirketimiz sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Şirket tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi,
 • Şirket tarafından reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi,
 • Şirket tarafından hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması,

Yukarıda belirtilen “Kişisel ve Özel Nitelikli Verileriniz” Şirket ve dış hizmet sağlayıcıların bünyesinde fiziki ve elektronik arşivlerde uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü idari ve teknik tedbir alınarak büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilmektedir. 

2. Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Şirketimiz tarafından elde edilen kişisel verileriniz, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, KVK Kanunu, Özel Şirketler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde ve yukarıda açıklanan amaçlarla;

 • Sağlık Bakanlığı, bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezleri,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu,
 • Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri,
 • Nüfus Genel Müdürlüğü,
 • Türkiye Eczacılar Birliği,
 • Adli makamlar,
 • Özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik, hayat sigortası ve benzeri),
 • Tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde veya yurt dışında bulunan laboratuvarlar, tıp merkezleri, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar,
 • Hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşu,
 • Yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcileriniz, Şirket yetkililerimiz ve hissedarlarımız,
 • Çalışmakta olduğumuz avukatlar, vergi danışmanları, muhasebeciler ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler,
 • Yurt içindeki veya yurt dışındaki sistemler, gerçek ve tüzel kişiler,
 • İşvereniniz ile,
 • Hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçilerimiz, destek hizmet sağlayıcılarımız, arşiv hizmeti sağlayıcılarımız, iş ortaklarımız (daha detaylı bilgi için Şirketimize yazılı başvurarak bilgi edinebilirsiniz.) ve yurt içi ve yurt dışında bulunan özel hukuk kişileri ile paylaşılabilecektir.

 

3. Kişisel Verilerinizin İmha Edilmesi:
Şirketimiz, işlediği kişisel verileri mevzuatla belirlenen sürelerde saklamakta olup mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler Şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklanmaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca söz konusu kişisel veriler ilk imha tarihinde silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

4. Kişisel Verilerin İşlenmesiyle İlgili Haklarınız
KVK Kanunu’nun 11. maddesi çerçevesinde Şirketimize başvurarak aşağıda yer alan taleplerinizi bize iletebilirsiniz:
a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
b) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
c) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) KVK Kanunu’nun 7. maddesi kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde  kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hâle getirilmesini talep etme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun doğmasına itiraz etme,
h) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

5. Başvuru Hakkı
Yukarıda yer alan haklarınızı KVK Kanunu ve 10.03.2018 tarihinde yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine ve ilgili güncel mevzuata uygun olarak https://www.cerrahi.com.tr/ adresinde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması uyarınca Başvuru Formu” kullanılarak;

 • Zeytinköy Mahallesi Acıpayam Bulvarı No:5 Pamukkale/DENİZLİ adresine bizzat/elden teslim edebilir,
 • Zeytinköy Mahallesi Acıpayam Bulvarı No:5 Pamukkale/DENİZLİ adresine noter kanalıyla gönderebilir,
 • denizlicerrahihastanesi@hs05.kep.tr güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlıelektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.

İlgili kişinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş noter tasdikli özel vekâletname bulunmalıdır.

Bu kapsamda usulüne uygun bir şekilde Şirketimize ileteceğiniz talepleriniz, en geç otuz gün içerisinde neticelendirilecektir. Söz konusu taleplerinizin neticelendirilmesi ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Şirketimizce CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamı üzerinden başvurunuza cevap verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek şekilde belirlenen ücret talep edilebilecektir.

Şirketimiz başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, ilgili kişiye başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

 

Kişisel veri sahibi KVK Kanunu’nun 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.

Yukarıdaki Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni tebliğ aldım ve okudum.
Ad- Soyad :
Tarih :

 

HASTA AÇIK RIZA METNİ

Özel Dencer Denizli Cerrahi Hastane ve Sağlık Hizmetleri A.Ş (“Özel Denizli Cerrahi Hastanesi/Şirket”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verileri Korumu Kanunu (“KVK Kanunu”) hazırlanan hasta aydınlatma metninde;

1. Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşlenme Amaçları
a. Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince Şirketimiz tarafından gerçekleştirilecek kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimini sağlamak ve bu hizmetlerin kalitesini artırabilmek, kamu otoritelerince öngörülen ve/veya istisna olarak sayılan faaliyetleri bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla elde edilmektedir.

Bu doğrultuda kişisel verileriniz sizlere sağlanan hizmetin niteliğine bağlı olarak; her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, aşağıda yer verilen amaçlar ve Şirket’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için elde edilmekte ve işlenmektedir.

Aşağıda belirtilen kişisel verileriniz; KVK Kanunu,3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Şirketler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ile Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümlerinde düzenlenen hukuki sebepler kapsamında elde edilip, işlenmektedir.

b. İşlenen Kişisel Verileriniz
Yukarıda açıklanan çerçevede elde edilen kişisel verileriniz ve -kişisel sağlık verileriniz başta olmak üzere- özel nitelikli kişisel verilerinizi aşağıda sıralanmıştır.

 • Adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, Türk vatandaşı olmamanız halinde pasaport numaranız veya geçici TC kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyet bilginiz gibi kimlik verileriniz ve ibraz ettiğiniz TC Kimlik Kartı ya da Ehliyet fotokopiniz,
 • Şirketimiz tarafından size özgülenen hasta protokol numaranız,
 • Adresiniz, Telefon numaranız, Elektronik posta adresiniz gibi iletişim verileriniz,
 • Banka hesap numaranız, IBAN numaranız gibi finansal verileriniz,
 • Dosyanızda takip edilmesi amacıyla sunduğunuz laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, reçete bilgileriniz gibi tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen sağlık ve cinsel hayata ilişkin verileriniz ile biyometrik, kılık kıyafet verileriniz,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finanse edilen hizmetler kapsamında biyometrik verileriniz,
 • Kampanya, promosyon faaliyetleri kapsamında dernek/vakıf/sendika üyeliği verileriniz,
 • Hizmetlerimizi değerlendirmek amacı ile paylaştığınız yanıt ve yorumlarınız,
 • Şirketlerimizi ziyaretiniz sırasında alınan kapalı devre kamera sistemi görüntü kaydınız,
 • Şirketimiz ile iletişime geçtiğiniz takdirde tutulan sesli görüşme kayıtlarınız,
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz,
 • Ulaşım hizmetlerimiz sırasında elde edilen lokasyon verileriniz.
 • Web sitemiz kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri ve kendi rızanız ile ilettiğiniz tıbbi belgeler, anketler, form bilgileriniz ve konum verileriniz.

 

c. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı
Yukarıda sayılmış olan kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin,eczane, laboratuvar faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 • Yasal ve düzenleyici gerekliklerinin yerine getirilmesi,
 • Sağlık hizmetlerinizin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, müstehaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 • Sağlık hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması,
 • Çeviri ve tercümanlık hizmetlerinin sağlanması,
 • Çağrı Merkezi ve Dijital Kanallarımız aracılığı ile randevunuz hakkında sizi bilgilendirme,
 • Şirket tarafından Kimliğinizin teyit edilmesi,
 • Şirket tarafından kurum iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi,
 • Şirket tarafından acil durum yönetimi süreçlerinin yerine getirilmesi,
 • Şirket tarafından sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapılması,
 • Şirket tarafından risk yönetimi ve kalite geliştirme ve değerlendirme süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Şirket tarafından, çalışanlarımıza eğitim verilmesi,
 • Teknik Servis ve Bilgi İşlem bölümleri tarafından suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi,
 • Şirket tarafından Şirketimiz ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi,
 • Şirket tarafından sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilebilmesi,
 • Şirket tarafından ulaşım hizmetlerinin kontrolünün sağlanması,
 • Şirket Yönetimi, Bilgi İşlem bölümleri tarafından Şirketimiz sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Şirket tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi,
 • Şirket tarafından reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi,
 • Şirket tarafından hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması,

 

Yukarıda belirtilen “Kişisel ve Özel Nitelikli Verileriniz” Şirket ve dış hizmet sağlayıcıların bünyesinde fiziki ve elektronik arşivlerde uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü idari ve teknik tedbir alınarak büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilmektedir.

 

2. Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Şirketimiz tarafından elde edilen kişisel verileriniz, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, KVK Kanunu, Özel Şirketler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde ve yukarıda açıklanan amaçlarla; 

 • Sağlık Bakanlığı, bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezleri,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu,
 • Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri,
 • Nüfus Genel Müdürlüğü,
 • Türkiye Eczacılar Birliği,
 • Adli makamlar,
 • Özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik, hayat sigortası ve benzeri),
 • Tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde veya yurt dışında bulunan laboratuvarlar, tıp merkezleri, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar,
 • Hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşu,
 • Yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcileriniz, Şirket yetkililerimiz ve hissedarlarımız,
 • Çalışmakta olduğumuz avukatlar, vergi danışmanları, muhasebeciler ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler,
 • Yurt içindeki veya yurt dışındaki sistemler, gerçek ve tüzel kişiler,
 • İşvereniniz ile,
 • Hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçilerimiz, destek hizmet sağlayıcılarımız, arşiv hizmeti sağlayıcılarımız, iş ortaklarımız (daha detaylı bilgi için Şirketimize yazılı başvurarak bilgi edinebilirsiniz.) ve yurt içi ve yurt dışında bulunan özel hukuk kişileri ile paylaşılabilecektir.

 

Şeklinde belirtilenler doğrultusunda aşağıda “izin veriyorum” şeklinde işaretlenen hususlarda herhangi bir etki altında kalmaksızın açık bir şekilde rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma metninde detaylı olarak yer verilen kişisel verilerimin işlenme amaçları, aktarıldığı kurum, kuruluş, şirket ve sağlık çalışanları, elde etme yöntemleri ve hukuki sebepleri, kişisel verilerimin korunmasına ilişkin haklarım, veri güvenliğinin sağlanması ve başvuru hakkım kapsamında bilgilendirildiğime, 

 • Kişisel ve özel nitelikli verilerimin, sözleşmenin ifası ve kanunda açıkça öngörülme, bir hakkında tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ölçülü bir biçimde işlenmesi ve  aktarılması halleri haricinde gizlilik taahhüdü ile veri işleme faaliyetlerinde görev alan, sır saklama yükümlülüğü altında bulunmayan kişiler ile yetkili olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından ölçülü bir biçimde Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma metninde belirtilen hususlara uygun olarak işlenmesi, aktarılması ve muhafaza edilmesine

AÇIK RIZA GÖSTERİYORUM / AÇIK RIZA GÖSTERMİYORUM.

 • Şirket tarafından KVK Kanunu ve aydınlatma metnine uygun bir biçimde kişisel verilerimin yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda yurtdışına aktarılmasına 

AÇIK RIZA GÖSTERİYORUM / AÇIK RIZA GÖSTERMİYORUM.

 • Şirket tarafından KVK Kanunu ve aydınlatma metnine uygun bir biçimde kişisel verilerimin reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi kapsamında yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmesine

AÇIK RIZA GÖSTERİYORUM / AÇIK RIZA GÖSTERMİYORUM.

ONAM
Kendi el yazınız ile “Okuduğumu anladım” yazınız:…………………………………………………………………..
Hasta Adı Soyadı………………………………………………… İmza:………… Tarih:……./……./……… Saat:…..
Hasta Yakını Adı Soyadı:……………………………………….. İmza:………… Tarih:……./……./………Saat:….. Yakınlık Derecesi: …………………………..
Hasta Yakını Adı Soyadı:……………………………………….. İmza:………… Tarih:……./……./………Saat:….. Yakınlık Derecesi: …………………………..
Hasta Yakınından Onam Alınma Nedeni:

Hasta 19 yaşından gün almamış (Her iki ebeveynden -anne ve baba- imza alınır. Ancak boşanmış aile ise imza velayet sahibi ebeveynden alınır)
Temyiz kudretine haiz değil/ karar verme yetisi yok (Vasisi ya da yasal temsilcisinden imza alınır)

Bilinci kapalı
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TERCÜMAN (Hastanın Dil /İletişim Problemi var ise)
Görüşüme göre tercüme ettiğim bilgiler hasta/hasta yakını tarafından anlaşılmıştır.
Tercüme Yapanın Adı Soyadı:………………………….……. İmza: ………… Tarih: …../……./……… Saat:……

Canlı Destek
-
Canlı Destek