Lütfen Bekleyiniz...
Son Güncelleme Tarihi: 09.02.2023

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN

ÖZEL DENCER DENİZLİ CERRAHİ HASTANE VE SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

ÇALIŞAN ADAYI  AYDINLATMA METNİ

 

İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma  Yükümlüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla ÖZEL DENCER DENİZLİ CERRAHİ HASTANE VE SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ (“Özel Denizli Cerrahi Hastanesi/Şirket”)  tarafından hazırlanmıştır.

 

Şirket olarak kişisel verilerinizin işlenmesinde ve muhafaza edilmesinde 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun davranılmasına azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu nedenle kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi

Adınız, Soyadınız, T.C. Kimlik Numarası, Doğum tarihiniz, Doğum yeriniz, Cinsiyetiniz, Medeni haliniz

İletişim Verisi

Telefon numarası, Adres, E-posta adresi

Sağlık Bilgileri Verisi

Bedensel engeliniz bulunup bulunmadığı bilgisi, Boy-Kilo bilgisi, Sigara kullanım bilgisi

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Verisi

Adli sicil kaydı bilginiz

Mesleki Deneyim Verisi

Öğrenim durumunuza ilişkin bilgiler (okul ismi, bölümü, bitirme yılı), Alınan Kongre/Sertifika/Seminer bilgileri, Yabancı dil bilgisi, Teknoloji bilgisi

Özlük Verisi

İş deneyimi bilginiz, Referans bilgileri, Askerlik durumunuz, Sürücü belgesi bulunup bulunmadığı bilgisi, İşe başvuru tarihi, Başvuru yapılan alan, Talep edilen ücret, 

İşlem Güvenliği Verisi

Başvuru yapılan IP adresi

 

Yukarıda belirtilen Kişisel verileriniz; her koşulda hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, belirli açık ve hukuka uygun amaçlar için işlenecekleri amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:

Yeni eleman istihdam edilmesi, adayları inceleme ve istihdam edilecek yeni adayın tespit edilmesi, Özgeçmişinize alınan notların yöneticinin adayı daha iyi anlayabilmesi ve tanıyabilmesi için yöneticiyle paylaşılması, Özgeçmişinizde yer verdiğiniz referans kişileriyle verilerin teyit edilmesi, Pozisyonla ne kadar örtüştüğünüzün doğrulanması ve ileriye dönük teyit için özgeçmiş bilgilerinizin kaydedilmesi, İletişime geçilebilmesi, Ücret bilgi ve skalasının belirlenmesi, İş görüşmesinin olumsuz sonuçlanması durumunda ilerleyen dönemlerde oluşabilecek uygun pozisyonlar için değerlendirilmesi, aylık başvuruların istatistiklerini (cinsiyet, yaş ortalaması, öğrenim durumu vb.) çıkarak değerlendirmeler yapılması amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Yukarıda belirtilen amaçlar ve KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde;  şirketimize iş başvurusu nedeniyle verdiğiniz kişisel verilerinizi, Kişisel verilerinizi referans olarak gösterdiğiniz kişilerle teyitleşmek amacıyla paylaşabiliyoruz.

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, şirketimize yöneltmiş olduğunuz talebinize istinaden KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen işleme şartlarından açık rızaya dayanarak yukarıda belirtilen amaçlarla elektronik ortamda toplanmaktadır ve işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları:

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

       I.         Kişisel verinin işlenip işlenmediğini öğrenme,  

     II.         Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  

    III.         Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

    IV.         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  

     V.         Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

    VI.         6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

  VII.         İşlenen kişisel verilerin özellikle otomatik olarak analiz edilmesi neticesinde veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  

 VIII.         Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Talep İletme Yöntemi:

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurup imzalayarak, şahsen kimliğinizi ispatlamak suretiyle veya noter aracılığıyla Şirketimizin Zeytinköy Mahallesi Acıpayam Bulvarı No:5 Pamukkale/Denizli adresine yazılı olarak teslim/tebliğ edebilirsiniz ya da üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden veya Kayıtlı elektronik posta(KEP) adresiniz ile şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Başvurulara verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması halinde, her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.

Değişiklikler: Mevzuat değişikliklerine bağlı olarak aydınlatma metninde değişiklik yapılabilecektir. Değişiklik söz konusu olduğunda, internet sitemizde gerekli duyurular yapılacak olup, bu değişikliklerden haberdar olabilmeniz için internet sitemizi düzenli olarak ziyaret etmeniz uygun olacaktır.  

Ad Soyad:    

İmza:

Ara Onlıne Randevu
Canlı Destek
-
Canlı Destek